Điều Khoản & Điều Kiện

Tổng quan

Điều khoản và Điều kiện chung này (sau đây gọi tắt là “Thỏa thuận”) chi phối và có quyền điều chỉnh các điều khoản mà bạn có thể sử dụng và truy cập vào CryptoNews (sau đây gọi tắt là “Trang web”) và/hoặc bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp tại Trang web của chúng tôi. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Trang web và bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp thông qua Trang web (sau đây gọi ngắn gọn là “Dịch vụ”), bạn xác nhận, bảo đảm và cam kết rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý chấp nhận các ràng buộc theo các điều khoản của Thỏa thuận này, tương đương với việc đây là một ràng buộc thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi, cho dù bạn có phải là người dùng đã đăng ký tài khoản trên Trang web của chúng tôi hay không.

Thỏa thuận này được áp dụng cho mỗi khách truy cập, người dùng và những người khác truy cập hoặc sử dụng Trang web và/hoặc Dịch vụ (sau đây gọi tắt là “(Những) người dùng”).

Bảo vệ Dữ liệu

Việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng và là ưu tiên hàng đầu đối với chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi luôn cố gắng bằng tất cả khả năng thực hiện các biện pháp, hành động thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của Người dùng được chúng tôi thu thập, lưu trữ hoặc sử dụng. Trước khi đồng ý với Thỏa thuận này, vui lòng đọc Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi để hiểu cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập hoặc sử dụng các dịch vụ internet của chúng tôi, Chính sách quyền riêng tư đó được đưa vào đây bằng cách tham chiếu tới Thỏa thuận này.

Quyền sở hữu

Tất cả Nội dung do CryptoNews xuất bản trên Trang web (ngoài các Nội dung do Người dùng gửi), bao gồm nhưng không giới hạn ở hình ảnh, ảnh chụp, đồ họa, hoạt ảnh, video, âm thanh và văn bản dạng chữ ( sau đây gọi tắt là “Nội dung trang web”) đều thuộc quyền sở hữu của CryptoNews và/hoặc của người cấp phép, và được bảo vệ bởi luật bản quyền và tài sản trí tuệ khác hoặc các quyền sở hữu khác. Thông qua văn bản này, bạn thừa nhận rằng bằng cách chấp nhận sử dụng Trang web và bất kỳ Dịch vụ nào, bạn không có quyền đối với Nội dung Trang web hoặc bất kỳ phần nào trong đó. Việc sao chép và/hoặc sửa đổi tất cả hay một phần Nội dung Trang web, đặc biệt để sử dụng cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo bắt buộc phải có sự cho phép trước bằng văn bản của CryptoNews. Bạn sẽ được phép tạo hoặc sửa đổi các bản sao (được lưu hoặc in) các ý kiến, đánh giá hoặc tuyên bố khác cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại, với điều kiện là nội dung và các tài liệu tham khảo khác sẽ không bị làm sai lệch, bị chỉnh sửa hoặc bị tẩy xóa.

Bảo hộ Thương hiệu

Các nhãn hiệu và logo “CryptoNews” đều là thương hiệu có bản quyền. Việc sử dụng hoặc hiển thị các nhãn hiệu/thương hiệu này mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của CryptoNews đều bị cấm. Hay nói cách khác, bất kể theo văn bản hay quy định nào khác, bạn không có quyền sử dụng bất kỳ nhãn hiệu “CryptoNews” nào mà không có sự đồng ý rõ ràng trước bằng văn bản của CryptoNews.

Liên kết đến các trang web khác

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết và tài liệu tham khảo đến các trang web khác. Đôi khi, chúng tôi có thể tùy ý và hoàn toàn có toàn quyền thêm hoặc xóa các liên kết đến các trang web khác. Các liên kết này được cung cấp để đảm bảo sự thuận tiện nhất cho bạn và bạn phải tự chịu rủi ro khi truy cập vào bất kỳ trang web nào như vậy (các trang web bên ngoài nền tảng của chúng tôi). Chúng tôi khuyến khích bạn nên xem lại các Điều khoản Sử dụng, Chính sách Quyền riêng tư và các chính sách hoặc tuyên bố từ chối trách nhiệm khác được cung cấp trên các trang web này trước khi sử dụng chúng. Chúng tôi không xem xét, phê duyệt, giám sát, xác nhận, bảo đảm hay đưa ra bất kỳ tuyên bố nào đối với các trang web đó. Theo quy định, trong mọi trường hợp, chúng tôi được miễn trừ mọi trách nhiệm pháp lý phát sinh (nếu có) từ việc bạn sử dụng bất kỳ trang web nào của bên thứ ba nào.

Hạn chế Trách nhiệm Pháp lý

CryptoNews luôn cố gắng bằng tất cả khả năng, sử dụng mọi biện pháp hợp lý để đảm bảo rằng thông tin được cung cấp trên Trang web luôn luôn chính xác. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo rằng những thông tin đó sẽ không có lỗi và chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về các dịch vụ do chúng tôi cung cấp với tư cách là đại lý cho bên thứ ba hoặc về bất kỳ khía cạnh nào trong mối quan hệ giữa bạn và các dịch vụ của bên thứ ba đó. CryptoNews không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ lỗi và thiếu sót nào, đồng thời có quyền thay đổi các thông tin, thông số kỹ thuật và mô tả của bất kỳ Dịch vụ nào được cung cấp trên Trang web. Không xung đột với những điều đã nói ở trên, mọi người đồng ý và hiểu rằng Trang web và Dịch vụ được cung cấp về cơ bản là “Nguyên Bản” và “có thể có lỗi” và không có bảo hành hoặc điều kiện dưới bất kỳ hình thức nào, dù là rõ ràng hay ngụ ý.

CryptoNews cũng không đưa ra bắt cứ tuyên bố nào về tính phù hợp cho mục đích cụ thể của bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được đề cập, cung cấp trên Trang web. CryptoNews không đảm bảo rằng Dịch vụ sẽ đáp ứng đúng mọi mong đợi của bạn hoặc dữ liệu và nội dung thu được thông qua Trang web và bất kỳ Dịch vụ nào sẽ chính xác, đáng tin cậy hoặc cập nhật; hoặc Dịch vụ sẽ được cung cấp không bị gián đoạn, an toàn hay không có lỗi. Mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để khắc phục, sửa các lỗi và thiếu sót nhanh nhất có thể sau khi được thông báo về chúng, nhưng bạn thừa nhận và đồng ý rằng việc sử dụng Dịch vụ là do bạn tự quyết định và tự chịu hoàn toàn các rủi ro.

Vi phạm

Vui lòng báo cáo mọi hành vi vi phạm các điều khoản của Thỏa thuận này bằng cách sử dụng biểu mẫu Liên hệ với Chúng tôi.

Sửa đổi Dịch vụ và Thỏa thuận này

CryptoNews có quyền sửa đổi hoặc ngừng tạm thời, hoặc vĩnh viễn Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào trong đó) mà có hoặc không cần phải thông báo trước cho bạn vào bất kỳ lúc nào. Bạn đồng ý rằng CryptoNews sẽ không phải chịu trách nhiệm pháp lý với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, đình chỉ hoặc ngừng Dịch vụ nào. Ngoài ra, CryptoNews có thể sửa đổi các điều khoản của Thỏa thuận này bất cứ lúc nào. Nếu chúng tôi thực hiện các thay đổi đối với các điều khoản của Thỏa thuận này, chúng tôi sẽ đăng phiên bản sửa đổi của Thỏa thuận này trên Trang web. Chúng tôi khuyến khích người dùng thường xuyên truy cập Trang web của chúng tôi để xác định xem có bất kỳ thay đổi, cập nhật nào đối với Thỏa thuận này đã được thực hiện hay không. Để dễ xác định xem có bất kỳ thay đổi nào đã được thực hiện hay không, chúng tôi sẽ đăng ngày Thỏa thuận được thay đổi lần cuối ở đầu trang. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ của chúng tôi sau khi có bất kỳ thay đổi nào như vậy đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các điều khoản mới của Thỏa thuận này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong số này, vui lòng không sử dụng hoặc truy cập (hoặc tiếp tục truy cập) vào Dịch vụ của chúng tôi.

Điều khoản chung

Thỏa thuận này, cùng với Chính sách quyền riêng tư và mọi thông báo pháp lý khác do CryptoNews công bố công khai trên Trang web sẽ cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và CryptoNews liên quan đến việc sử dụng Trang web và Dịch vụ. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này bị tòa án có thẩm quyền xét xử và coi là không hợp lệ thì các điều khoản nào bị tòa vô hiệu hóa sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại của Thỏa thuận này, và các điều khoản này vẫn sẽ có đầy đủ hiệu lực. Việc từ bỏ bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này sẽ không được coi là từ bỏ thêm hoặc tiếp tục từ bỏ điều khoản đó, hay bất kỳ điều khoản nào khác; và việc CryptoNews không khẳng định bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào theo Thỏa thuận này sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc các điều khoản đó.

Thỏa thuận này được điều chỉnh bởi luật pháp của Đảo Man (Isle of Man) – Vương quốc Anh, không liên quan đến xung đột với các nguyên tắc luật pháp, và mọi tranh chấp phát sinh từ Thỏa thuận này sẽ được đưa ra độc quyền trước các tòa án của Đảo Man. Bất kể những điều đã nói ở trên, không có điều khoản nào trong điều khoản này sẽ hạn chế quyền của CryptoNews tiến hành tố tụng chống lại bạn tại bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào khác, cũng như việc tiến hành tố tụng ở bất kỳ một hoặc nhiều khu vực pháp lý nào sẽ ngăn cản việc tiến hành tố tụng ở bất kỳ khu vực pháp lý nào khác, cho dù có đồng thời hay không, trong phạm vi được pháp luật của quốc gia, khu vực tài phán khác đó cho phép. Bạn không được chuyển nhượng (hay ủy quyền) quyền hoặc nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của CryptoNews.

CryptoNews có thể chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần Thỏa thuận này theo quyết định riêng của mình. Phiên bản tiếng Anh của Thỏa thuận này sẽ là phiên bản có hiệu lực pháp lý cao nhất trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa các phiên bản dịch ra các ngôn ngữ khác của Thỏa thuận này.